I luff you sushi but GOSH DANG you fade like a bitch.